shabbat yeladim

 

Shabbat Yeladim

 

Fri. 9-9-16  On the playground 6:00 PM

Sat. 11-19-16 City Park Storyland 9:30 AM

Fri. 12-16-16 6:00 PM

Sat.  1-14-17 Havdallah 6:00 PM

Sat. 2-18-17 8:30 AM

Sat. 3-18-17 Audubon Zoo 9:30 AM

Sat. 4-22-17 Havdallah 6:00 PM

Fri. 5-26-17 6:00 PM